Công trình đã thi công

Dự án đầu tư xây dựng Beach Club Phú Yên

Gói thầu: Dự án đầu tư xây dựng Beach Club Phú Yên - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kim Phú Yên - Giá trị hợp đồng: 6.162 tỷ đồng - Thời gian thực hiện: 03/2018

Khắc phục gia cố bảo vệ kè biển An Phú, Xã An Phú, TP.Tuy Hoà

Gói thầu: Khắc phục gia cố bảo vệ kè biển An Phú, Xã An Phú, TP.Tuy Hoà - Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD TP Tuy Hoà - Giá trị hợp đồng: 0.988 tỷ đồng - Thời gian thực hiện: 02/2018

Khắc phục sửa chữa khẩn cấp sạt lở triều cường Xã An Phú - TP. Tuy Hoà

Gói thầu: Khắc phục sửa chữa khẩn cấp sạt lở triều cường Xã An Phú - TP. Tuy Hoà - Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD TP Tuy Hoà - Giá trị hợp đồng: 0.992 tỷ đồng - Thời gian thực hiện: 12/2017

Khu tái định cư số 2 Hầm đường bộ qua Đèo Cả

Gói thầu: Khu tái định cư số 2 Hầm đường bộ qua Đèo Cả - Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch - Giá trị hợp đồng: 48.559 tỷ đồng - Thời gian thực hiện: 08/2016

Xây dựng đường dẫn phía Nam Hầm đường bộ Đèo Cả, tỉnh Phú Yên

Gói thầu: Xây dựng đường dẫn phía Nam Hầm đường bộ Đèo Cả, tỉnh Phú Yên - Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch - Giá trì hợp đồng: 43.556 tỷ đồng - Thời gian thực hiện: 02/2016

Xây dựng đường dẫn phía Bắc Hầm đường bộ Đèo Cả, tỉnh Phú Yên

Gói thầu: Xây dựng đường dẫn phía Bắc Hầm đường bộ Đèo Cả, tỉnh Phú Yên - Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch - Giá trị hợp đồng: 71.242 tỷ đồng - Thời gian thực hiện: 01/2016