Lễ khởi công xây dựng khách sạn Sao Mai Phú Yên

Công ty cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai là Công ty cung cấp bê tông thương phẩm cho công trình xây dựng khách sạn Sao Mai Phú Yên.